Primair onderwijs

Basisonderwijs
Auteur(s): Rebecca Myron

Rebecca Myron is in juni 2012 afgestudeerd aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs bij voltijdopleiding te Hoofddorp met als specialisatie het jonge kind.

‘Juf, ik kan het zelf!’

Dit onderzoek gaat over het bevorderen van het zelfstandig werken in groep 3 op de Burgemeester Amersfoordtschool te Badhoevedorp. Het doel van het onderzoek was het vergroten van de zelfstandigheid en de opbouw van zelfplanning in groep 3, zodat de leerkrachten meer tijd en ruimte kregen om verlengde instructie en remedial teaching te geven binnen de groep. De hoofdvraag luidt als volgt:

Hoe kan het zelfstandig werken bevorderd worden in groep 3 op de Burgemeester Amersfoordtschool te Badhoevedorp?

Allereerst heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. Er is onderzocht wat zelfstandig werken inhoudt. Zelfstandig werken is als kinderen zelf initiatief nemen voor ‘problemen.’ Tijdens het zelfstandig werken kan er samengewerkt worden met klasgenoten. Zelfstandig werken en samenwerken horen bij elkaar.

Vervolgens is er onderzocht waarom zelfstandig werken belangrijk is. Zelfstandigheid is belangrijk, omdat wij als mensen uiteindelijk zelfstandige lerende en functionerende mensen moeten worden in de samenleving.

Auteur(s): Helen Wildeboer

Helen Wildeboer heeft van 2010 tot 2012 de verkorte deeltijd opleiding van de PABO gevolgd in Alkmaar.

Viseon, het houdt niet op bij registreren!

Van registreren naar analyseren en gebruiken.

Op de Sint Maartenschool in Limmen wordt het sociaal-emotioneel volgsysteem Viseon van CITO gebruikt. Ter input van dit volgsysteem worden door de leerkrachten en vanaf eind groep 5 ook door de leerlingen vragenlijsten ingevuld. Voor de directie is niet goed duidelijk wat de verschillende leerkrachten vervolgens met de hieruit voortvloeiende resultaten van Viseon doen en wat ze ermee zouden willen doen in hun onderwijs en begeleiding van leerlingen. De onderwijsinspectie richtte zich bij zijn laatste bezoek niet alleen op het aanwezig zijn van het volgsysteem, maar heeft aangegeven zich in zijn onderzoek steeds meer te richten op wat er nu eigenlijk met de resultaten gebeurt en of het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied op de school in groep 8 uiteindelijk resultaat blijkt te hebben.

Voorgaande was de aanleiding voor de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kunnen de resultaten van Viseon in de praktijk worden ingezet om de begeleiding en het onderwijs op sociaal-emotioneel gebied verder te verbeteren voor de groepen 6 tot en met 8 van de Sint Maartenschool te Limmen?

Bestandsbijlages:


Helen_Wildeboer_Viseon.pdf
Auteur(s): Ellis Regts

Ellis Regts heeft de Lerarenopleiding Basisonderwijs in de avonduren (deeltijd) gevolgd en is afgestudeerd met een denominatie openbaar onderwijs en een specialisatie voor het oudere kind.

Woordenschat en ICT in het basisonderwijs

Mijn onderzoek heeft een antwoord gezocht op de volgende vraag:
‘Hoe kunnen op basisschool de Zandloper de digitale leermiddelen zo worden ingezet dat het onderwijs op het gebied van woordenschat in de midden- en bovenbouw op een doeltreffender manier kan worden aangeboden?’

Dit onderzoek gaat in op een aantal deelvragen, die aan de hand van literatuur- en praktijkonderzoek worden beantwoord. Het antwoord wordt uiteindelijk geformuleerd in de vorm van een handleiding en een handelingsprotocol.

admin
Auteur(s): Caroline Clay

Caroline Clay is in september 2010 gestart met de verkorte deeltijd Pabo en in juni 2012 afgestudeerd. Zij heeft haar afstudeeronderzoek naar leesplezier zowel verricht vanuit persoonlijke als vanuit professionele interesse naar het stimuleren van leesplezier bij kinderen.

Van lezen krijg je nooit genoeg!

Een praktijkonderzoek naar het bevorderen van leesplezier

Lezen als vrijetijdsbesteding – zowel thuis als op school – is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch is goed kunnen lezen een belangrijke zo niet noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in de samenleving. Op de meeste basisscholen gaat veel aandacht uit naar het technisch en begrijpend lezen. Maar lezen leer je uiteindelijk alleen door het veel te doen, het liefst met boeken waaraan je plezier beleeft. Mijn onderzoek richt zich op de vraag:
Hoe kan de leerkracht het leesplezier van de kinderen van zijn klas concreet bevorderen?

Lezen als vrijetijdsbesteding – zowel thuis als op school – is geen vanzelfsprekendheid meer. Toch is goed kunnen lezen een belangrijke, zo niet noodzakelijke voorwaarde om volwaardig te kunnen functioneren in onze samenleving. Op de meeste basisscholen gaat veel aandacht uit naar het technisch en begrijpend lezen. Maar lezen leer je uiteindelijk alleen goed door het veel te doen, het liefst met boeken waaraan je plezier beleeft.

admin
Auteur(s): Suzanne de Haas-Lor

Suzanne de Haas-Lor is afgestudeerd aan de Lerarenopleiding Basisonderwijs, verkorte deeltijd, en gespecialiseerd in het oude kind.

Autisme en coöperatief leren

Het effect van samenwerkend leren op het spelen met klasgenoten.

In mijn stageklas (groep 5) zit een meisje met autisme. Ondanks de goede sfeer in de groep valt het meisje erbuiten met spelen. Het wordt steeds meer duidelijk dat ze anders is dan de anderen. Ik heb onderzocht of het meisje een betere aansluiting kan vinden met haar klasgenoten door in de klas te werken met samenwerkend (coöperatief) leren. Als dat het geval is, is dat gunstig voor het meisje maar ook voor andere kinderen met autisme binnen de school.

Dit afstudeeronderzoek richt zich op de volgende onderzoeksvraag: Heeft coöperatief leren voor kinderen met autisme een positief effect op het spelen met klasgenoten?

admin
Auteur(s): Eline van Delden-Mastrobattista
Eline van Delden-Mastrobattista is 2012 afgestudeerd aan de Pabo Inholland in Hoofddorp met afstudeerrichting jonge kind, verkorte deeltijdstudie. Tijdens haar studie is zij vooral geïnteresseerd geraakt in de meervoudige intelligenties binnen de onderwijspraktijk, met speciale aandacht voor mindmappen.

Montessoriaans Mindmappen met kleuters

Een onderzoek naar de praktische toepassingsmogelijkheden van mindmappen binnen het onderwijs aan kleuters op Montessori

Mindmappen is een andere manier van aantekeningen maken en gedachten ordenen, waarbij een groter deel van je hersenen worden aangesproken, waardoor o.a. het onthouden beter en efficiënter gaat. Binnen het onderwijs is er zeker interesse voor deze manier van werken en steeds vaker zie je toepassingen van mindmappen binnen de onderwijspraktijk. Toepassingen in de bovenbouw zijn legio. Denk maar aan het samenvatten van een les, brainstormen ter introductie van een nieuw onderwerp en hulp bij het maken van een boekbespreking of spreekbeurt. In de onderbouw, met name bij de kleuters, is het mindmappen nog niet zo wijd verspreid. In dit onderzoek kijk ik naar de (on)mogelijkheden van mindmappen binnen het onderwijs aan kleuters, vanuit het kader van het montessorionderwijs. Startpunt is een literatuuronderzoek van de traditionele leertheorieën en de kennis vanuit de breinwetenschappen, waarmee bestaansrecht wordt aangetoond van mindmappen als een goede geheugentechniek. Vervolgens worden de kaders gesteld van waaruit enkele experimentele mindmaplessen worden ontworpen, uitgevoerd en tot slot systematisch worden geëvalueerd. De resultaten van deze experimentele mindmaplessen vormen de basis voor het advies aan Montessorischool De Boog over het inzetten van mindmappen binnen hun onderwijs aan kleuters.; een onderzoek naar de praktische toepassingsmogelijkheden van mindmappen binnen het onderwijs aan kleuters op Montessorischool De Boog in Nieuw-Vennep.

Dit onderzoek heeft tot doel een antwoord te formuleren op de vraag hoe mindmappen binnen het kleuteronderwijs op Montessorischool De Boog kan worden ingezet. Hiertoe is een serie mindmaplessen ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie hebben uiteindelijk geleid tot enkele aanbevelingen richting de opdrachtgever, Montessorischool De Boog, over het inzetten van de techniek van mindmappen binnen het kleuteronderwijs.

Inhoud syndiceren